boxed
border
http://www.paulvanempel.nl/wordpress/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.paulvanempel.nl/
#009FE3
style4

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Paul van Empel Presentatiesystemen.

1 Geldigheid en bekendmaking

1.1 Deze algemene leverings-, verkoop-, en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Paul van Empel Presentatiesystemen – hierna te noemen PVE – gedaan en op alle overeenkomsten met PVE, alle verkopen en daaruit voortkomende leveringen en/of verrichtingen van diensten gedaan door PVE.

1.2 Algemene voorwaarden van de koper zijn niet toepasselijk en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door een offerte (of aanbieding) of overeenkomst, waarbij een exemplaar van deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld.

1.4 Tenzij anders overeengekomen worden de ingevolge dit artikel onder lid 3 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de koper te zijn geaccepteerd.

2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen door PVE gedaan zijn vrijblijvend, ook indien zij een geldigheidstermijn bevatten.

Mondeling of schriftelijk geplaatste orders worden schriftelijk (per brief of e-mail) door PVE bevestigd en PVE is slechts na deze schriftelijke bevestiging gebonden. Koper is gerechtigd binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging bezwaar aan te tekenen. Na deze periode zal de bevestiging verondersteld worden een getrouwe en volledige uitwerking van de overeenkomst te zijn.

2.2 Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van PVE gedaan, zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk door PVE zijn bevestigd.

2.3 Gegevens in drukwerken die door PVE zijn verstrekt, kunnen zonder voorafgaand bericht door PVE worden gewijzigd.

3 Prijzen

3.1 De prijs die een koper moet betalen voor de door PVE verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken worden vooraf, dus vóór uitvoering van de werkzaamheden dan wel vóór levering van zaken, overeengekomen tussen partijen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen in euro’s en exclusief BTW en/of andere heffingen.

3.3 De door PVE genoemde offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van de offertedatum geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, loonkosten, inkoopprijzen, invoerrechten, belastingen en andere heffingen en subsidies e.d. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de offerte, maar vóór levering van de producten wordt verhoogd, heeft PVE het recht die verhogingen naar redelijkheid aan de koper door te berekenen.

3.4 Is er tussen PVE en koper een prijs overeengekomen in een vreemde munteenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de euro op de dag van levering.

4 Levering

4.1 Levering geschiedt af magazijn (Ex works) PVE, conform de ICC Incoterms 2010.

4.2 Zendingen met een nettowaarde boven 3.000 euro worden onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde, franco verzonden binnen Nederland.

4.3 Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 2 en door koper aan PVE alle bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, ter beschikking gesteld zijn en tevens van koper een eventuele overeengekomen betalingszekerheid, al dan niet in de vorm van een geopend l/c, is ontvangen.

4.4 PVE behoudt zich het recht in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het (beweerlijke) al of niet nakomen door PVE geen effect zal hebben op de totale overeenkomst.

4.5 De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of door dat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig ter beschikking staan, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

4.6 De leveringstermijn is nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de leveringstermijn dient de koper PVE schriftelijk aan te manen, waarbij aan PVE alsnog een redelijke verlening van tenminste 14 dagen van de leveringstermijn wordt toegestaan. Indien deze termijn wordt overschreden, is de koper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat PVE in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

4.7 De koper kan er geen beroep op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien PVE daarvan niet binnen een redelijke termijn nadat koper dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld.

5 Vervoer

5.1 Indien de genoemde prijs inclusief transport is, kan PVE niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade tijdens het transport, tenzij zij dit ingevolge de overeenkomst leveringsconditie (Incoterms 2010) wel zou zijn. Producten kunnen tijdens het transport op tijdig, schriftelijk verzoek (minimaal 48 uur van te voren) worden verzekerd op verzoek van koper en voor zijn rekening.

5.2 Als de koper verzoekt de goederen te vervoeren of te doen vervoeren naar een door hem opgegeven adres vindt het transport voor rekening en risico van de koper plaats.

5.3 De wijze van verzending wordt in beginsel door PVE bepaald tenzij de koper tijdig bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending plaats vindt.

6 (Wan)betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Betalingen dienen te geschieden in euro’s, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van PVE.

6.2 Indien betaling door middel van een l/c wordt overeengekomen dient dit een geconfirmeerd en herroepelijk l/c ten gunste van PVE te zijn. Confirmatie dient te geschieden door een Nederlandse bank.

Het l/c zal onderworpen zijn aan de “Uniform Customs and Practice 600”, ICC publicatie no. 400.

6.3 Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de koper geacht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht van 1% per maand of gedeelte van een maand en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende kosten. Bovendien is PVE onverminderd de haar verder toekomende rechten, uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

6.4 De volledige koopsom zal in ieder geval onmiddellijk opeisbaar zijn in geval van niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn of een vastgestelde datum, of wanneer de koper failliet gaat, hem surseance van betaling verleend wordt of wanneer hij onder curatele gesteld is, wanneer er beslag gelegd is op zijn bezittingen, of in het geval van zijn overlijden voor zover dit een natuurlijk persoon is of in ieder geval liquidatie of opheffing van het bedrijf van de koper.

6.5 De koper is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan PVE alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van 250 euro te vermeerderen met B.T.W.

6.6 PVE heeft het recht om maximaal 50% van de totale prijs bij vooruitbetaling te verlangen, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk is. PVE zal niet eerder met zijn werkzaamheden aanvangen dan na betaling van het gefactureerde voorschot.

6.7 Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

6.8 De koper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling aan PVE, ook indien de koper er bij de verstrekking van de opdracht tot levering vanuit is gegaan dat een derde partij de prijs aan PVE zou voldoen en deze derde om welke reden dan ook niet tot betaling van de prijs aan PVE overgaat.

7 Zekerheidsstelling

PVE is gerechtigd alvorens te leveren of met de aflevering voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, dan wel vooruitbetaling van koper te bedingen.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van PVE totdat al het aan haar ter zake van de levering van deze producten verschuldigde, de inningskosten en rente bij die levering inbegrepen, volledig is betaald.

8.2 Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om de producten door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat PVE haar eigendomsrecht kan effectueren.

8.3 Ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door PVE aan de koper ter hand gesteld in verband met de overeenkomst, blijven de uitsluitende eigendom van PVE, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder toestemming niet door de koper gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

9 Industriële- en intellectuele eigendom

9.1 PVE behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar geleverde producten.

9.2 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het koper niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien.

10 Reclamaties

10.1 Reclamaties t.a.v. gedeclareerde bedragen behoren binnen 8 dagen na levering door koper per aangetekend schrijven bij PVE te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper wordt geacht het product onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

10.2 Reclamaties t.a.v. aantallen of hoedanigheden van producten dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten per aangetekend schrijven bij PVE te zijn ingediend op straffe van verval van iedere aanspraak.

10.3 Reclamaties op andere wijze, of aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers enz. gedaan, zijn van geen waarde en kunnen geen effect sorteren.

10.4 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen niet op, ook niet ten aanzien van door PVE goedgekeurde retourzendingen.

10.5 Reclamaties worden niet in behandeling genomen, wanneer derden, zonder voorkennis van PVE, iets aan het product hebben veranderd.

10.6 In geval van reclamatie dient koper inspectie van de producten door een onafhankelijk expert, door beide partijen gezamenlijk te benoemen, toe te staan. Bij gegronde reclamering komen de kosten van inspectie voor rekening van PVE. Bij ongegronde reclamering worden de kosten aan koper in rekening gebracht.

11 Garantie

Indien en voor zover de producten niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen kwaliteitseisen zal PVE, naar eigen keuze, hetzij de desbetreffende producten vervangen door producten van dezelfde soort en hoeveelheid, hetzij de producten naar de mate van de foutleverantie terugnemen en de koper voor de koopprijs crediteren, vooropgesteld dat de koper heeft gereclameerd in overeenstemming met artikel 10, zonder voor het overige tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12 Aansprakelijkheid

12.1 PVE is slechts aansprakelijk jegens de koper voor schade als gevolg van een aan PVE toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

12.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of indien er sprake is van een duurovereenkomst tot het factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 12.000 euro.

12.3 PVE zal evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:

– onduidelijkheden in offertes en opdrachtbevestigingen;

– verlies, beschadiging en/of diefstal van gegevens en/of data;

– iedere tekortkoming van de koper bij de naleving van zijn verplichtingen waaronder het niet tijdig ter beschikking stellen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste gegevens.

12.4 Indien de in lid 3 genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden op PVE zal de koper PVE hiertegen vrijwaren.

12.5 PVE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

12.6 PVE zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de koper de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen.

12.7 Aansprakelijkheid van PVE voor zaakschade en/of schade wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een gebrek in een product dat PVE niet zelf heeft vervaardigd, is uitgesloten.

12.8 De koper vrijwaart PVE voor de onder artikel 12 lid 7 genoemde schade.

13 Overmacht

13.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van PVE opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PVE niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.2 Indien PVE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.

13.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waar op PVE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PVE niet is staat is zijn verplichtingen na te komen.

Hieronder zullen onder andere zijn begrepen terreurdreigingen, (werk)stakingen, ziekte van personeel, natuurrampen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen alsmede tekortkomingen bij haar toeleveranciers, een en ander zowel voorkomende bij het bedrijf van PVE als bij haar toeleveranciers, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsvoering onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer der grondstoffen en/of materialen.

13.4 PVE heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheden die nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten voldoen.

14 Service

14.1 Door onze technici kan service verleend worden bij het operationeel maken van onze aanbieding indien zulks wordt verlangd en wel op basis van uitvoering in regie.

14.2 Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in onze offerte.

15 Annulering

15.1 Annulering van een order door onze cliënten wordt behoudens het in 15.2 gestelde alleen geaccepteerd indien de koper de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard, en de koper voorts bewijze van vooraf bepaalde ‘overig’ schadevergoeding vergoedt 25% van het op door ons te leveren goederen betrekking hebbende gedeelte van het orderbedrag.

15.2 Orders voor het niet standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden

geannuleerd.

16 Tussentijdse ontbinding

16.1 PVE is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:

– de koper in verzuim is, dan wel enige (betalings)verplichting jegens PVE niet nakomt;

– de koper in staat van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslaglegging of liquidatie komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.

16.2 In geval van beëindiging in de zin van lid 1 van dit artikel is de koper aansprakelijk voor alle reeds door PVE gemaakte kosten en is de koper gehouden die kosten te vergoeden.

17 Montage en verhuur

Montage en verhuur geschieden op basis van onderhavige voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

18 Strijdigheid met wettelijke bepalingen

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd. Doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

19 Toepasselijk recht
In de verhouding tussen koper en PVE is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20 Geschillenbeslechting

Geschillen tussen de koper en PVE, die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van PVE.

21 Klachten

21.1 Een klacht over de geleverde zaak kan in behandeling worden genomen indien zij binnen 7 kalenderdagen na levering volledig en duidelijk omschreven schriftelijk bij PVE wordt ingediend.

21.2 Het indienen van een klacht ontheft koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

21.3 Een klacht over een geleverde zaak, die wel aan de kwaliteiten voldoet, maar die niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor koper deze wenst te gebruiken, wordt niet aanvaard.

22 Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden

22.1 Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen PVE en koper gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voor waarden of overeenkomst onverlet.

22.2 In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen PVE en koper voor die bepalingen een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Versie 2017.1 | 22-05-2017

 

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
off
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Terug